جملات رایج فارسی در انگلیسی (11)


منبع : صفحه Englishpersian (در اینستاگرام دنبالشون کنید تا همیشه جملات جدید ببینید و یاد بگیرید!)

جملات رایج فارسی در انگلیسی (11)

جملات رایج فارسی در انگلیسی (11)

جملات رایج فارسی در انگلیسی (11)

جملات رایج فارسی در انگلیسی (11)

جملات رایج فارسی در انگلیسی (11)

جملات رایج فارسی در انگلیسی (11)

جملات رایج فارسی در انگلیسی (11)

جملات رایج فارسی در انگلیسی (11)

جملات رایج فارسی در انگلیسی (11)

جملات رایج فارسی در انگلیسی (11)

جملات رایج فارسی در انگلیسی (11)

جملات رایج فارسی در انگلیسی (11)

جملات رایج فارسی در انگلیسی (11)

جملات رایج فارسی در انگلیسی (11)